Thursday, January 29, 2009

నిజమైన నిధులన్నినిజమైన నిధులన్ని పొగొట్టుకుంది ఇప్పుడే
కొహినూరు వజ్రన్ని కాదు
నెమలి సంహసనన్ని కాదు
ప్రచీన శిల్పాల్ని కాదు
సంస్కౄత గ్రంధాల్ని కాదు
నిజమైన దొపిడంతా జరుగుతుంది ఇప్పుడే

ఎంత మందికొచ్చు తల్లి నేర్పిన భాష
కొంచమైన మిగిలుందా కపడుకున్న సంస్కౄతoతా

Wednesday, January 28, 2009

ఎన్నొ ఆశలు

గుండెలొ ఎన్నొ ఆశలు
చుక్కలకెగి పొతోంటె
డొక్కలొ జివ్వని ఆకలి
వెనక్కి లాగుతోంటె
నింగికి నేలకు మద్య వేలడదీసే
వెదవ కష్టం

-సంఘహిత

వరమీయవా ప్రియ

ఒక చిన్న నవ్వు నా పైన విసిరె వరమీయవా ప్రియ
నీ చూపులన్ని నా పైన కురిసె చొరవీయవా ప్రియ

కను పాప పరదాలు నీ చూపునపేస్తె
మనసు పాడే ఆ మౌన గీతాలను ...వినిపించవా ప్రియ

-సంఘహిత

1857 సిపాయీ తిరుగు బాటుక్రాంతి వీరుల గెలుపు బాటలొ
నెత్తురంతా అశ్రువుగ మారె
ఈ భుమిలొ ఇంకిన రక్తపు వాసనలు ఇంకి పొలెదులే
ఆకసాన ఎర్ర రంగై
భరత మాతకు చీర కొంగై
ఆ ఎరుపు రంగు నిలచి పొయే
ప్రతి తూరుపున ఉడయించె చూడు
-సంఘహిత

ఆ సాని వాడల్లొఆ సాని వాడల్లొ పాడెటి పాట
కన్నీల్లు దిగమింగి తనువాడె ఆట

ఆ రంగు మేడల్లొ పరదాల వెనక
మగ జాతి తప్పుల్ని, దాచెసే చొటా

ఆ మల్లె మత్తుల్లొ, మగ నీతి మరచి
మనుషుల పశువుల తెడ మనిషంతా చెరచి

నువ్వు ఎవరని అడిగితె మనిషి అంటవా
నీ ఇంటి పడుచు మొము సాని ఇంట కనరదా

-సంఘహిత

రూపాయి సిక్కలుపొలం దున్నినా ,రాళ్లు మొసినా,
ఇల్లు కట్టినా, ఫైల్లు రాసినా,

ఓ ...
కార్మికుడా,శ్రామికుడా,కర్శకుడా,సేవకుడా,
నీ చమట చుక్క్లన్ని, రూపాయి సిక్కలెరా
-సంఘహిత

ఆకలి రుచులువీళ్ళు గ్రహంతరవసులు కారు
మనిషి సాదించిన ప్రగతికి మరొ పక్క వెలుగు చూడని సాక్షాలు

నేటికి.......

కడుపు ఎండిన బ్రతుకులున్నయి
చిరునవ్వు తెలియని మనుగడలున్నయి

అన్నీ మన మద్యనే..నేటికి.......

నలుక తెలిపే రుచి నాలుగు నిమిశాలైనా
నువ్వు రుచి లెదని పారేసె మెతుకులు... ఒక్కడి ఆకైలైన తీర్చగలవు


-సంఘహిత

"పొలిటికల్ సైంటిస్టులు"


"పొలిటికల్ సైంటిస్టులు"

చదివినొల్లు చదివినట్టు సంపాదన బండెక్కి పొతున్నరు
సన్నాసుల విన్యాసం గద్దెనెక్కి కూర్చున్నరు
విధనాలు తెల్వనొళ్ళు నినాదలు చేస్తున్నరు
పనిలెని పొటుగాళ్ళు జెండాలు పడుతున్నరు
సంక్షెమం సట్టు బండ, ఎవడికెమి ఒరిగిందొ
నీల్ల లాగ నిధులొదిలితె, ఎవరికెంత మిగిలిందొ

కదిలిస్తె చాలు ఎవ్వడినైన.....
గంటలకొద్ది లెక్చర్లిస్తారు
నలుగు గొడల మద్య ఇద్దరికే వినపడెట్టు...

చేయి కలుపవేం మనం
మంచి కొరరేం జనం


"పొలిటికల్ సైంటిస్టులరా" ఈ దేశం మీది కూడా,
చదలు పట్టిన మేదల్లను ఒక్కసారి కడగండి.
-సంఘహిత
-సంఘహిత

నిరీక్షన

నిరీక్షన

నెవ్వెక్కడంటె గుండెల్లొ..

నీ రూపమంటె కల్లల్లొ..

నీ ఙ్నాపకం ఓ వరం నాకు...

కనిపించె తీరం దూరం తెలుపదు..

వినిపించె పిలుపె నెన్ను చేరదు...

నిజమంటె నా కన్నులు చూసెదా..

నా నిరీక్షనంతా నిజం కాదా
-సంఘహిత

సంయయి

నిందలు వస్తె ఎంత, నీటి మబ్బులంతె
నిజం తెలుసుకుంటె, కరిగి పొవునంతె
నిందలు .... నీటి మబ్బులు .. నిజాలు కావులె
తెలిసి మసలుకొ "సంయయి"

చీకటి మంత్రం

నెనన్నది నిజమవుతుంది
నిజమన్నది రుజువవ్తుంది
వెలుగు వానలొ చీకటి మంత్రం
బయట పడలెవు భద్యత యంత్రం
చిక్కులతొ చెలిమెంటొ చిత్రం
తెలుసుకొవొయ్ బ్రతుకు తంత్రం
-సంఘహిత

జై

ఎక్కర ఎక్కు,ఒక్కొ మెట్టు,
జండా పట్టు జై కొట్టు
తల వంచకు ఈ నిమిశమ్
తపంచు ప్రగతి కొసం
ఈ దెశం నీది కుడా
ఈ సంఘం నీ తొనె
-సంఘహిత

మా ద్యెయం


నేల పగిలినా
నెత్తురొచ్చినా

నింగి అరిచినా
ఉరుము చరిచినా

పెనుతుఫానులే
ఎదురు నిలిచినా

పొరాడుట మా నైజమ్
గెలుపు ఒక్కటె మా ద్యెయం

-సంఘహిత

నెను ఎవరొ తెలుసా

నెను ఎవరొ తెలుసా

పలకరించని స్నెహం
నువ్వెరుగని భందం
నిను కొరని పంతం
వినిపించని గానం
కనిపించని రూపం
-సంఘహిత

ఎమౌతాడొ మనిషి


ఎమౌతాడొ మనిషి

తనకొసం వెతుక్కుంటు ఎపుడౌతాడొ మహర్షి

నీ కొసం మలుచుకున్న యంత్రానికి బానిసవై,
ప్రతి ఉదయం ప్రక్రుతి దౌర్భాగ్యనికి నాంది వై

ప్రగతంటూ పాటుబడుతూ
నెన్ను నీవు కొల్పొతివి ,
మనిషంటె నీలా నాలా, ఉండడెమొ కొన్నాల్లకి

మర మనుశులు రజ్యమెలితె,నశిస్తడెమొ మనిషి
పద వెతుకుదాం మరొ రాతి యుగం ఎక్కడుందొ


-సంఘహిత

ఎడారిలొ పడవ

ఎవరికొసం , ఎందుకనొ , ఎడారిలొ పడవ లాగ, అక్కడె పడుండు నువ్వు

నీ నైజం కొల్పొతూ,
నీ చుట్టు ఉన్నదంతా శూన్యంల అనిపిస్తె, కనిపిస్తె
కాల్లిరిగిన ముసలిలాగ, కదలక , మెదలక అక్కడె పడుండు నువ్వు

గొంతుండి  అరవలెక, చేవుండి చేయలెక   
రక్తం బదులుగ పిరికితనం ప్రవహిస్తె

అక్కడే పడుండు..  అక్కడే పడి ఉండు.. 
నివ్వెరపుతుంది  చూడు, నెన్ను చూసి ఈ లొకం

కదలొస్తె,కదలిస్తె,
నిరసిస్తె,నిలదీస్తె,
గెలుపొస్తె,గెలిపిస్తె,
భయంపొయి,బదులిస్తె,
నిజం చెప్పి,నిలదీస్తె

నివ్వెరపుతుంది  చూడు, నెన్ను చూసి ఈ లొకం 

-సంఘ హిత   

ఆశనీదనుకున్నా నీడైన

చికటిలొ కనిపించదులె

లేదనుకోకు ఏ తొడు
రెపటిలొ ఉదయించునులె

ఆశ నిరాశలు లేకుంటె
ఆనందానికి విలువుండదులె

కష్టాలన్ని భారంగుంటె, సుఖాల తీపి తెలియునులె

ఆకలి పాటలు

నా బాట
నెనెక్కని మేట్టు లెదు
దురదుష్టం బాటల్లొ ,

చెప్పులొ రాయది నిత్యం
ఆవేదన పాటల్లొ