మగ జాతి

 క్షమించే గుణం

స్త్రికి లేకపొతె


పుట్టినప్పుడే 

చనిపొయెంత 


అల్ప ఆయువు 

మగ జాతిది


-సంఘహిత  

Comments

Popular posts from this blog

అప్రకటిత రారాజు

ఆంతర్మధనం