పశ్త్యాతాప కుర్చి
పశ్త్యాతాప కుర్చి  

ఇది మన ఇంట్లొనే ఉంటుంది కాని ఎవ్వరికీ కనిపించదు   

ప్రపంచం పడుకున్నాక,  
మరకలంటిన అద్దాన్ని మన చేత్తొ  తుడిపిస్తుంది    
  
తప్పుల చుక్కల్ని లెక్కించి 
మనం కల! అనుకొనే నిజాన్ని    
తన ఒడిలొ కధలా చెబుతుంది   

వివరం తెలిసి ఏడ్చెలొగా..  

కల..కధగా.. 
కుర్చి ..మయగా..
తోస్తుంది..  

-సంఘహిత 

Comments

Popular posts from this blog

అప్రకటిత రారాజు

ఆంతర్మధనం