గాయం

మనం తొందరపడి మందులేస్తం కాని
గాయం అన్నాక ..మనక పోదు.

-సంఘహిత 

Comments

Popular posts from this blog

అప్రకటిత రారాజు

ఆంతర్మధనం