యుద్ధం


యుద్ధం   


ప్రతీ ఆయుధం మరొ యుద్దం చేస్తుందేమోకాని  
మనం కాదు.. 

ఆయుధానికి ఆయువు ఎక్కువ  

Comments

Popular posts from this blog

అప్రకటిత రారాజు

ఆంతర్మధనం